Topcare

Procedure en aanmelding

Om kwaliteit en slagkracht te kunnen behouden, kiest Stichting Topcare voor een geleidelijke groeistrategie. Spreiding over het land en een evenwichtige verdeling van de doelgroepen, zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Topcare staat open voor aanmeldingen van deelnemers die voldoen aan de Topcare toetredingscriteria en die een focus hebben op andere doelgroepen dan de huidige deelnemers. Bijvoorbeeld dementie en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Heeft u belangstelling voor deelname aan Topcare? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de secretaris van Stichting Topcare. De contactgegevens vindt u hier. Na mondeling overleg neemt het bestuur van Stichting Topcare uw aanmelding in overweging.

Aanmelding presenteren

Het Topcare bestuur nodigt een lid van de raad van bestuur van uw organisatie uit om uw aanmelding te presenteren tijdens een bestuursvergadering van Stichting Topcare. Aan de hand van deze presentatie, beoordeelt het Topcare bestuur of de aanvraag past binnen de geleidelijke groei die Stichting Topcare ambieert en of de doelgroep van de aanmelding een inhoudelijke aanvulling is op de samenstelling van de Topcare deelnemers.

Na een positief besluit van het bestuur, vindt voorafgaand aan deelname een proefvisitatie plaats. Tijdens de proefvisitatie vormt de onafhankelijke visitatiecommissie, waarin 4 experts zitting hebben, zich een oordeel over de vraag of uw organisatie binnen 1 jaar kan voldoen aan de toetredingscriteria.

De volledige tekst van de Topcare criteria leest u op onze website.

Visitatieproces

Vóór de proefvisitatie schrijft u – aan de hand van de Topcare toetredingscriteria – een zelfevaluatie. De visitatiecommissie neemt de zelfevaluatie door en vraagt zo nodig om aanvullende informatie. Daarna vindt de proefvisitatie plaats. De onafhankelijke visitatiecommissie bezoekt uw locatie gedurende 1 volledige dag en bevraagt een doorsnee van medewerkers en samenwerkingspartners. Naar aanleiding van deze proefvisitatie brengt de visitatiecommissie een advies uit. Op basis van dit advies besluit het Topcare bestuur over toelating van uw organisatie als aspirant Topcare deelnemer.

Bij een positief besluit vindt binnen 1 jaar de toetredingsvisitatie plaats. Het proces van de toetredingsvisitatie is hetzelfde als die van de proefvisitatie. Na positief advies van de visitatiecommissie naar aanleiding van deze toetredingsvisitatie, besluit het bestuur over toekenning van het Topcare predicaat.

Lidmaatschap bestuur Stichting Topcare

Bij toelating na een proefvisitatie is een organisatie aspirant Topcare deelnemer. Na verkrijgen van het Topcare predicaat is een organisatie volwaardig deelnemer. Is uw organisatie (aspirant) Topcare deelnemer? Dan neemt een lid van de raad van bestuur van uw organisatie ook zitting in het bestuur van Stichting Topcare. Hiermee draagt uw organisatie bij aan het vormgeven en uitdragen van het Topcare gedachtengoed. Daarnaast stimuleert Stichting Topcare onderlinge kennisdeling tussen de deelnemers op verschillende niveaus van de organisatie. Bijvoorbeeld via de jaarlijkse Praktijk- en Wetenschapsmiddag.

Close
loading...